มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      




ม.อุบลฯ ร่วมยินดีและเชิดชูเกียรติ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ ได้รับรางวัล เภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2564


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 , 23:45:25     (อ่าน 879 ครั้ง)  



          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร  สุภาพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “เภสัชกรคนดีศรีอีสาน” ประจำปี 2564 ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 3สถาบัน ครั้งที่ 13 “ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่”ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้ร่วมยินดี ในงานการอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี 

          รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ธีราพร  สุภาพันธุ์ อาจารย์กลุ่ม?วิชา?เภสัชกรรม?ปฏิบัติ?คณะเภสัช?ศาสตร์ ?มหา?วิทยาลัย?อุบล?ราชธานี?เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นมาโดยตลอด ทุ่มเทในการทำเพื่อสังคมอย่างเต็มความสามารถ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์พิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยด้านยาแก่ประชาชน และการพัฒนาแอปพลิเคชั่น”ยาอะไร” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ร่วมกับ ดร.จินตนา นภาพร และทีมวิจัย        การเขียนหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อเภสัชกรและประชาชนทั่วไป เช่น การบริการเภสัชสนเทศ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ แหล่งข้อมูลสำหรับกาบริการเภสัชสนเทศ การสืบค้นข้อมูลยาทางระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ทางการแพทย์ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ คัมภีร์ คุณแม่มือใหม่ ฉบับปฏิบัติจริง ที่มีคำถาม คำตอบ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และเลี้ยงลูก เพื่อเตรียมพร้อมด้านความรู้ในการตั้งครรภ์และดูแลบุตร จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน : การปฏิบัติตัวและการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม คู่มือ รู้จัก ป้องกัน โรคโควิด-19 คู่มือสำหรับเภสัชกร เพื่อให้คำแนะนำเรื่องวัคซีนโควิด-19 ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ธีราพร  สุภาพันธุ์  ยังเป็นประธานคณะกรรมการหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ และผู้จัดตั้งและประสานงานศูนย์ข้อมูลวิชาการเพื่อการเฝ้าระวัง ติดตามความเสี่ยงและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เป็นหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในการพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชนและฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย รวมทั้งการให้บริการคัดกรองโรคเรื้อรังสำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และยังได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ

          ได้รับ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย จากการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย พ.ศ. 2562

          ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2563

และได้รับ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

          ได้รับรางวัลการวิจัยในระดับนานาชาติ เช่น Highly Commended of the Anglo-Thai Society (ATS) Education Awards 2016 และรางวัลอื่น ๆ

          - รวมถึงการวิจัยที่ช่วยในการพัฒนาหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาในประเทศไทย

          นับได้ว่า รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ธีราพร  สุภาพันธุ์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานสู่ความสำเร็จ เป็นผู้มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   “มีความสุขที่ได้ทำงานทุกวัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีความตั้งใจในการทำงานให้สำเร็จ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม”




SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :