มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จัดการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 , 17:52:40     (อ่าน 1,562 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

จัดการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10

------------------------------------------

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จัด “การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานและ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบของการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยมุ่งเน้นความสำคัญให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างนวัตกรรมของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น

          ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการนำความรู้และภูมิปัญญาที่ได้จากการวิจัยของนักอนุกรมวิธานและนักซิสเทมาติคส์มาพัฒนาเชื่อมโยงและต่อยอดงานวิจัยจนได้องค์ความรู้ใหม่ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและภูมิภาคอื่น ๆ มากมาย และมีความหลากหลายชีวภาพเป็นฐานสำคัญในด้านการเกษตร ด้านระบบนิเวศ ด้านการแพทย์ และด้านอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนอนุรักษ์อย่างยั่งยืน อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ กำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ การเสวนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ โดยแบ่งการประชุมย่อยตามกลุ่มความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ กลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช กลุ่มจุลินทรีย์ และกลุ่มนิเวศวิทยาและนวัตกรรมจากสิ่งมีชีวิต มีผู้ลงทะเบียนร่วมงาน จำนวน 160 คน แบ่งเป็นการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย จำนวน 59 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ จำนวน 20 เรื่อง และในปีนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เจ้าฟ้านักอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ” และการเสวนา “การประชุมระดมความคิดนักอนุกรมวิธานเพื่อสร้างโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการร่วมและข้ามศาสตร์และสถาบัน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ปัญหา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม  จันทรโณทัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  แสงประดับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์  สุจริต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์  กัณฑโชติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  จิรัฏฐิติกุล มหาวิทยาลัยมหิดลดร.เอื้องฟ้า  บรรเทาวงษ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีและ Dr.Khamla  Inkavilay National University of Laos รูปแบบผสมผสาน และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์โดยแบ่งเป็นกลุ่มความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และพิธีส่งมอบธงให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ คณบดีคณะวิทยาลัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนรับธงเพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 11 ในปีต่อไป

 

***ประมวลภาพกิจกรรม ประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 10 ***

1. https://drive.google.com/drive/folders/1Ct6_KF_ysWyJQ_Q7H5i0Nl9eUvqQwVlp

2. https://drive.google.com/drive/folders/1Wd4td8rBAGH_RtuWk6ThTPpV22_j4Bbk

3. https://drive.google.com/drive/folders/1mNeymmlbP5dLSww64YfAV7ou4VERbdVa

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :