มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดอบรมระดับนานาชาติ ด้านสัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่นักศึกษา ม.แห่งชาติพระตะบอง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 , 23:16:33     (อ่าน 889 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานเปิด การอบรมระดับนานาชาติ ในด้านสัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหารและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (International Training on Animal Science, Food Technology and Aquaculture) สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง (National of Battambang) ประเทศกัมพูชา จำนวน 10 คน โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวรพงษ์สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์  กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2565

               ในส่วนของการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ Higher Education Improvement Project โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากธนาคารโลก (World Bank) มีการฝึกอบรมระยะสั้นตามความต้องการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง หัวข้อในการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านสัตวศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2565 แบ่งหัวข้อการอบรม ดังนี้

            หัวข้อ การจัดการและปรับปรุงการสืบพันธุ์ของปศุสัตว์ (การจัดการสืบพันธุ์ในโคเนื้อโคนมและฝึกปฏิบัติการผสมเทียม, การตรวจการตั้งท้องในโคโดยการล้วงตรวจด้วยมือและด้วยอัลตราซาวด์)วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี หัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ, รศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์  

           หัวข้อ การผลิตปลาสวยงามวิทยากรโดยดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ และดร.จรุงจิต กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง

           หัวข้อ การเพาะพันธุ์ การพยาบาล และการเพาะเลี้ยงปลาเพื่อการบริโภค วิทยากรโดย รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง

           หัวข้อ การผลิตน้ำผักและผลไม้ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ และอาจารย์กิ่งกาญจน์ ป้องทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

           หัวข้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธัญพืช (การประเมินคุณภาพข้าว) วิทยากรโดยรศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่, ดร.ชุติมา ทองแก้วอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

            หัวข้อ เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาและการจัดการการให้อาหาร วิทยากรโดย รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง

             หัวข้อ โรคปศุสัตว์ในประเทศไทย และารผสมเทียมไก่และหมู วิทยากรโดยผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์ และ ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :