มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ MOU พัฒนาห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รร.วารินชำราบ และรร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 , 10:37:27     (อ่าน 927 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับห้องเรียนพิเศษ กับ โรงเรียนวารินชำราบ และโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีจากทั้งสองสถาบัน พร้อมร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี  นายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ และนายประจักษ์พงศ์ วรณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 3 สถาบัน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียน ในการให้บริการด้านวิชาการแก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและศักยภาพของนักเรียนให้คำปรึกษา คําแนะนํา ส่งเสริม และติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงที่มีประสิทธิภาพ ตามศักยภาพของผู้เรียน อีกทั้งการจัดค่ายพัฒนาผู้เรียนเพื่อฝึกทักษะปฏิบัติการ ตลอดจนการจัดอบรมฝึกทักษะให้ผู้เรียนด้านโครงงาน  (Project-Based Learning) พร้อมการสอนเสริมให้กับผู้เรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชา ชีววิทยา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าร่วมการทดสอบของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  และองค์ความรู้ ด้านวิชาการเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้   (Professional  Learning  Community : PLC)  

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยความตั้งใจที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เป็นหลักของท้องถิ่น และเป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน” พร้อมตั้งมั่นที่จะสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน (Sharing the Future with the Community) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตร่วมกัน

 

ข่าว นายเทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์  /ภาพข่าว นายสรายุทธ  ดวงตา  นักประชาสัมพันธ์ 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :