มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ MOU ร่วมกับ รร.อัสสัมชัญอุบลฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 , 20:39:48     (อ่าน 1,109 ครั้ง)  ม.อุบลฯ MOUร่วมกับ รร.อัสสัมชัญอุบลฯ “เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

-----------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี “เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เป็นผู้ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางศิริพัฒน์  แก่นจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ นางปริญญ์ทิพย์  แสนใจ หัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ชั้น 3 ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรและนักเรียนร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ตลอดจนการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กร การสนับสนุนทรัพยากรในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแก่บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน และทางโรงเรียนจะให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ การปฏิบัติการสอน และการวิจัยให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยและโรงเรียนจะร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกันต่อไป

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :