มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นักวิจัยที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 , 23:55:14     (อ่าน 837 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ จัดกิจกรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และนักวิจัยที่ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี 2565  จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ กล่าวแสดงความยินดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักวิจัยที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 - พฤษภาคม 2565 (นับจากวันที่ลงนามคำสั่งแต่งตั้งฯ) จำนวน 22 ราย และ นักวิจัยที่ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี 2565จำนวน 1 ราย  ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 19พฤษภาคม 2565ที่ผ่านมา

          ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการให้มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 - พฤษภาคม 2565 ตามมติ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบแต่งตั้ง (นับจากวันที่ลงนามคำสั่งแต่งตั้งฯ) จำนวน 22 ราย ดังนี้

ตำแหน่งศาสตราจารย์

           1) ศาสตราจารย์ เมชฌ  สอดส่องกฤษ สาขาภาษาจีน สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (รอการโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ)

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

          1) รองศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ สาขาวรรณคดีไทย  สังกัดคณะศิลปศาสตร์

          2) รองศาสตราจารย์วีรเวทย์  อุทโธ สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

          3) รองศาสตราจารย์เรืองยศ  พิลาจันทร์ สาขาสัตวศาสตร์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

          4) รองศาสตราจารย์อนุสรณ์  นิยมพันธ์  สาขาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

          5) รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ  สาขานิเทศศาสตร์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์

          6) รองศาสตราจารย์ปุริม  จารุจำรัส  สาขาเคมีวิเคราะห์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

          7) รองศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาติ  สาขาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น สังกัด คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

          8) รองศาสตราจารย์กสิณ รังสิกรรพุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

     1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  สายธนู  สาขาพยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

     2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจนา  คำดีเกิดสาขารัฐประศาสนศาสตร์  สังกัดคณะรัฐศาสตร์

     3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพล  ทองปลิว  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

     4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  เพ็ญชารี  สาขาฟิสิกส์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

     5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาพร พิจารณ์  สาขาวัสดุศาสตร์   สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

     6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตี  โบจรัส  สาขาคณิตศาสตร์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

     7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อฤทัย  ใจบุญ  สาขาฟิสิกส์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

     8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษริน  สีบุญเรือง สาขาเคมีวิเคราะห์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

     9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  หิรัญพงศ์สิน  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

     10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์นรี  โสภากันต์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

     11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรา  หัตถสิน สาขาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารศาสตร์

     12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมทัศน์  ทัศวา สาขาบริหารธุรกิจ  สังกัดคณะบริหารศาสตร์

     13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริพงษ์  สาขาสิระมนต์  จักษุวิทยา สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

          นักวิจัยที่ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี 2565  จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์

                                งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ/ภาพ

                                สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :