มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่นที่ 7)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 , 09:25:53     (อ่าน 781 ครั้ง)            ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่นที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2565 รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี  คณบดี กล่าวต้อนรับ  พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ แก่นักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 82 คน ณ ห้อง NU 201  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

          โดย กิจกรรมได้จัดให้มี การบรรยายหัวข้อ การเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  สายธนู  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากร ,ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน โดย นายไวพจน์ อุ่นใจ  นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากร ,การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดย อ.เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯเป็นวิทยากร,บทบาทผู้ช่วยพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ โดย อ.สุนันทา ครองยุทธ  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการฯ เป็นวิทยากร,การพัฒนาบุคลิกภาพ โดย อ.จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์  อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากร,ทักษะการสื่อสารเพื่อการบริการสุขภาพ โดย ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์  อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นวิทยากรและ กิจกรรมพบอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา ตามด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ โดยศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 เป็นกิจกรรมสุดท้าย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :