มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


โพสต์โดย : นางสาวจริยา ส่งศรี     วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 , 08:42:21     (อ่าน 151 ครั้ง)  ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา  

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สอบได้ รายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

รายละเอียดดังประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข

นักวิชาการพัสดุ

20 พฤษภาคม 2565

โทร 045-353-226ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1