มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ อบรมเทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือน ถ่ายทอดความรู้สู่อาชีพใหม่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 , 19:09:39     (อ่าน 1,607 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รี่ และ ดร.ทวีศักดิ์  วิยะชัย นักวิชาการเกษตร  เป็นวิทยากร  มีเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

              นายสุภวัฒน์ โสวรรณี หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือน” เป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การสนับสนุน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยลงสู่ชุมชน โดยเนื้อหาการอบรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ  ความรู้เบื้องต้นในการการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือน และการป้องกันการกำจัดศัตรูพืชต่างๆ การทำเกษตรอินทรีย์ วิธีการปลูกในโรงเรือน กระบวนการเตรียมแปลง การเตรียมธาตุอาหารสำหรับการเจริญเติบโต การเตรียมปุ๋ยหมักสูตร 5311 สูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การทำน้ำหมักปลาชีวภาพ ซึ่งการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ต้องเตรียมการในส่วนต่างๆก่อนล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือน เกษตรกรผู้เข้าอบรม สามารถนำองค์ความรู้กลับไปปลูกสร้างอาชีพใหม่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :