มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2564 พร้อมก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 , 22:05:10     (อ่าน 1,134 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร สายธนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมขานชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 116คน เข้ารับหมวกและเข็มชั้นปีตามลำดับ ก่อนเดินแถวให้อาจารย์สวมหมวกและติดเข็มให้กับลูกศิษย์ทุกคน เป็นอีกหนึ่งก้าวก่อนเข้าสู่วิชาชีพ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ณ ห้องประชุมสุรีย์ ธรรมิกบวร ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม2565ที่ผ่านมา

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจในการมุ่งสร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีม มีจิตสาธารณะและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในรายวิชาทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

           การมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็มชั้นปี เป็นพิธีการที่จัดขึ้นทุกปีสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการพยาบาล เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงให้นักศึกษาทราบว่าตนเองมีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน พร้อมที่จะฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้รับบริการต่อไปได้ หมวกพยาบาลถือว่า เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล แสดงถึงความอ่อนน้อม จิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพพยาบาล อีกทั้ง นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล เป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของวิชาชีพพยาบาล อีกทั้งเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา ด้านการแต่งกาย  ความตรงต่อเวลา และความสามัคคี  

          นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกคนพึงระลึกถึงการดำรงอยู่ในหลักธรรมอันดีแห่งวิชาชีพ ดั่งปณิธานขององค์พระธีรราชเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่พยาบาล ความว่า “อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุรารัยสู่แดนดิน”

        เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

        เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :