มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565


โพสต์โดย : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     วันที่ 20 เมษายน 2565 , 16:15:31     (อ่าน 277 ครั้ง)  การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000 บาท

การส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา

2. ชุมชน องค์กร

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1 คณะ ต่อ 1 ผลงาน

โดยการส่งผลงานฯ ประกอบด้วย

1. เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม

2. เอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน

(ตอบคำถามประกอบการพิจารณา จำนวน 5 ข้อ)

3. วีดิทัศน์สรุปผลงาน (ความยาว 3 - 5 นาที)

4. อื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม และเอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน จะต้องมีความยาวอย่างละไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2565

โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : democinnovation@parliament.go.th

หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

วงเล็บมุมซอง “การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

0 2242 5900 ต่อ 5491 – 95ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1