มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดอบรม การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA และความสอดคล้องกับ OBE และ TQF มุ่งผลักดันหลักสูตรสู่การประกันคุณภาพระดับสูงขึ้น


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 , 15:43:01     (อ่าน 1,204 ครั้ง)   

            วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย กองแผนงาน ได้จัดให้มี โครงการ  “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA และความสอดคล้องกับ OBE และ TQF”โดยมี ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบออนไลน์ พร้อมนี้ รองศาสตราจารย์ พญ. กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) และผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QAและ รองศาสตราจารย์วันดี สุทธรังสี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองนโยบาย ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการผลักดันหลักสูตรสู่การประกันคุณภาพระดับสูงขึ้น โดยมีโครงการ (นำร่อง) การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หรือเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) จำนวน 3 หลักสูตร และเตรียมการส่งเสริมผลักดันให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเข้าสู่เกณฑ์ AUN-QA เพื่อความเข้มแข็งและพร้อมรับการการแข่งขันทางการศึกษาในอนาคต

            ด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA เป็นระบบคุณภาพใหม่ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มดำเนินการ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน การบริหารจัดการทางการศึกษา การออกแบบ Backward Curriculum Design เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะให้เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อการแปลงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ไปสู่โปรแกรมการศึกษาและวิธีที่จะทำให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ผ่านกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ จัดโครงการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA และความสอดคล้องกับ OBE และ TQF
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :