มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักกฎหมายปกครอง หลักสูตรอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 , 21:24:27     (อ่าน 1,597 ครั้ง)  คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็ม

อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักกฎหมายปกครอง

“หลักสูตรอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” รุ่นที่ 2

-------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักกฎหมายปกครอง “หลักสูตรอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” รุ่นที่ 2 ให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 38 คน ณ ห้องเธียเตอร์  โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและเข็มหลักสูตร ดร.นิติลักษณ์  แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักขิต  รัตจุมพฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับแสดงความยินดีแก่ผู้จบหลักสูตร ช่วงเช้าก่อนรับประกาศนียบัตรจัดให้มีการปาฐกถา หัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักกฎหมายปกครอง” โดย นายชาชิวัฒน์  ศรีแก้ว อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากร จากนั้นเป็นการเสวนา หัวข้อ “เส้นทางสู่ตุลาการศาลปกครอง” โดย นายเทอดพงศ์  คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี นายชัยภัทร  ทั่งทอง ตุลาการศาลปกครองกลาง ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมการเสวนาและ นายขรรค์เพชร  ชายทวีป อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา สำหรับการจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2 ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จนถึงเดือนมกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะเผยแพร่และพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักกฎหมายและประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง จนถึงระดับที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจในหน่วยงานหรือองค์กรของตน จึงกล่าวได้ว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ย่อมเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนในสาขาวิชาการที่มีลักษณะเฉพาะจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “นักกฎหมายปกครอง”

          นายสหรัฐ  โนทะยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประธานคณะทำงาน กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ผ่านหลักสูตรอบรมครั้งนี้ จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ พัฒนาและอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล ก่อให้เกิดบรรทัดฐานในการบริหารราชการแผ่นดินและสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะภายใต้หลักนิติธรรม อีกทั้งผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังปรัชญาคณะนิติศาสตร์ที่ว่า “คุณภาพ คุณธรรม นำสังคม” และเมื่อได้ชื่อว่าเป็นนักกฎหมายปกครองแล้ว ก็ย่อมมีหน้าที่ประการหนึ่งที่สังคมคาดหวังอย่างยิ่ง คือ การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ไปใช้ในการทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป

ลิงค์ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็ม https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QXd0BuA77756kl6moeKYmX972w-J4B3c

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :