มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ โชว์...ผลงานวิจัยเปิดกิจกรรม Field Day ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์โรงเรือนคุณภาพสูง สู่ตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 , 22:21:37     (อ่าน 1,413 ครั้ง)  ม.อุบลฯ โชว์...ผลงานวิจัยเปิดกิจกรรม Field Day ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์โรงเรือนคุณภาพสูง สู่ตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี

-------------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Field Day มะเขือเทศ ภายใต้โครงการวิจัย "การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูง สำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี" ณ ฟาร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างอาชีพใหม่ในการเพิ่มมูลค่าผลิตผลและคุณภาพการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย และเพื่อเป็นการยกระดับการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตมะเขือเทศเชอรี่ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านสายพันธุ์ กระบวนการผลิตและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่จนสามารถสร้างเป็นชุดองค์ความรู้พร้อมใช้สำหรับเกษตรกร ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ และฝึกอบรมจนสามารถสร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับกิจกรรมภายในงานกำหนดให้มีการแข่งขันผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่จากเกษตรกร การจัดแสดงผลงานนักวิจัยและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร ชมโรงเรือนและการตัดมะเขือเทศเชอรี่ในโรงเรือนฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งชิมมะเขือเทศเชอร์รี่สด ๆ จากโรงเรือน ชมผลิตภัณฑ์ต้นแบบแปรรูปมะเขือเทศ และชมผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในโครงการ จากนั้นเป็นการเสวนา หัวข้อ “ตัวแบบเชิงธุรกิจมะเขือเทศเชอรี่เกรดพรีเมี่ยมอุบลราชธานี” โดย ดร.ทวีศักดิ์  วิยะชัย นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง  เอกพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รี่ นายสามัคคี  นิคมรักษ์ นวัตกรชาวบ้าน/ผู้ประกอบการ และเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นางกาญจนา  ดำพะธิก และนายนพฤทธิ์  มีดี ตัวแทนเกษตรกร ให้เกียรติร่วมวงเสวนาครั้งนี้ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรต่อไป

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินน์  พรหมโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการการวิจัยฯ กล่าวว่า สำหรับโครงการวิจัย “การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูง สำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนการดำเนินงาน 1 ปี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยเริ่มจากการอบรมถ่ายทอดองค์อความรู้เกี่ยวกับการผลิตมะเขือเทศเชอรี่คุณภาพให้แก่เกษตรกรที่สนใจ จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2564 โดยจัดอบรมในรูปแบบ on site และ on lineและได้วางแผนการอบรมการเพิ่มมูลค่ามะเขือเทศเชอรี่ (แปรรูป) ให้แก่เกษตรเครือข่ายและผู้ที่สนใจ ในช่วงระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย ซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 16 ราย จากอำเภอเมืองอุบลราชธานี 6 ราย อำเภอวารินชำราบ 4 ราย อำเภอเขื่องใน 1 ราย อำเภอม่วงสามสิบ 1 ราย อำเภอเดชอุดม จำนวน 1 ราย อำเภอตระการพืชผล 1 ราย อำเภอสว่างวีระวงศ์ 1 ราย และอำเภอสิรินธร 1 ราย พร้อมทั้งกำกับติดตามให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษามะเขือเทศเชอรี่ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการปลูกมะเขือเทศให้ได้คุณภาพตามต้องการ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นการนำผลงานการดำเนินงานบางส่วนมาจัดแสดงและเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมให้การปลูกมะเขือเทศเชอรี่เป็นที่แพร่หลายและเป็นอาชีพใหม่แก่เกษตรกรให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงาน Field day มะเขือเทศเชอรี่ - ผลไม้เพื่อเศรษฐกิจใหม่จังหวัดอุบลราชธานี”ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”โดยมุ่งนำเอาองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World Ranking) ของ Time Higher Education ว่าเป็น มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย อันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับที่ 34 ของโลก ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDG) ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างผลงาน สร้างนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป และขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จนประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง

ลิงค์ประมวลภาพกิจกรรม Field Day มะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Fqd3FjnrhUaB2EhHv2Y4dqan8GcrqGY0

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :