มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 , 14:10:50     (อ่าน 1,822 ครั้ง)            สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2565วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 29มกราคม 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ราย ดังนี้

          1. นายสถาพร  โภคา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563

          2. นายวีรเวทย์  อุทโธ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

          3. นายเรืองยศ  พิลาจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา
สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

         4. นายกสิณ รังสิกรรพุม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

          5. นายสุรศักดิ์ บุญอาจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564

          6. นางนุชนาพร พิจารณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

          7. นางรตี  โบจรัส พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

          8. นางสาวสุภาวดี  หิรัญพงศ์สิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

 

         ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :