มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมระบบการตรวจวัดเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ WiMaRC กับการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 29 มกราคม 2565 , 00:58:32     (อ่าน 1,090 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมกับ สวทช. จัดอบรม “ระบบการตรวจวัดเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สาย

เพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ WiMaRCกับการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร

เพื่อการจัดการแปลงที่แม่นยำทั้งในและนอกโรงเรือน

---------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการตรวจวัดเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ WiMaRC กับการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร เพื่อการจัดการแปลงที่แม่นยำทั้งในและนอกโรงเรือน” (แบบ Onsite และ Online) ณ ห้องประชุมวรพงษ์  สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบ Online สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรในปัจจุบัน และได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สนใจหันมาเริ่มทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.โอภาส  ตรีทวีศักดิ์ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. เป็นวิทยาบรรยาย หัวข้อ “รู้จัก เทคโนโลยี ไวมาก กับการใช้ประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร” และ นายมนตรี  แสนละมูล นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต หัวข้อ "แนะนำวัสดุอุปกรณ์ การใช้ระบบ WiMaRC และการดูแลรักษา" ให้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ เกษตรกร นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก

          ปัจจุบันการผลิตพืชผักของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อ จึงต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อพื้นที่ให้เพิ่มขึ้นและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการควบคุมคุณภาพการผลิตให้ทั่วถึง ภายใต้แรงงานที่จำกัด ผลผลิตในแต่ละปีไม่แน่นอน บางปีปลูกพืชในพื้นที่เดิมได้ผลผลิตดี บางปีได้ผลผลิตน้อย ทั้งนี้เป็นผลจากปัญหาสภาวะแวดล้อมที่ไม่คงที่ และไม่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก จึงได้มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ Wireless sensor network for Management and Remote Control: WiMaRC (ไวมาก) เพื่อให้ติดตามข้อมูล ควบคุมสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการทำเกษตรกรรม โดยจะทำการจัดเก็บ จัดการข้อมูล อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกษตรกรจัดการแปลงเพาะปลูกได้อย่างถูกต้องแม่นยำและเหมาะสมต่อไป

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :