มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมผนึก 21 พันธมิตรด้านวิเคราะห์ทดสอบชั้นนำของไทย เตรียมความพร้อมก้าวสู่ ฮับด้านศูนย์ทดสอบ(Testing Hub)มาตรฐานระดับอาเซียน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 มกราคม 2565 , 17:40:53     (อ่าน 818 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ผ่านเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ซึ่งมีคณะผู้บริหารจาก 21 หน่วยงานร่วมลงนาม  รวมถึงการแสดงนิทรรศการโชว์ศักยภาพเครื่องมือทดสอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย โอกาสนี้ ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) สวทช. จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

             ผลการดำเนินการของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน TSEN 5 ปี ที่ผ่านมา ในระยะแรก 17 หน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ "ฮับด้านศูนย์ทดสอบ” (Testing Hub) ที่มีมาตรฐานระดับอาเซียน โดยการทำงานในรูปแบบเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หรือ TSEN ซึ่งมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของศูนย์เครื่องมือภายในประเทศรอบด้าน อันได้แก่ การบริหารจัดการ การดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและบริการวิชาการ การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ การสร้างฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สร้างความเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนการใช้ประโยชน์ของเครื่องมือและการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน ได้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ กลุ่มวิจัยเชิงพาณิชย์ กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ และวิธีวิเคราะห์ กลุ่มบริหารจัดการความรู้การจัดหาครุภัณฑ์ กลุ่มฐานข้อมูลทางด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการ กลุ่มซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายและพัฒนาบุคลากร และกลุ่มความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกของเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภายในประเทศได้พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้รับทราบความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมของเครื่องมือวิจัยขั้นสูง รวมถึงการให้คำปรึกษารายละเอียดการใช้เครื่องมือวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบภายในประเทศ

           ในส่วนของการลงนามครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับ 21 หน่วยงาน ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)จากความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการดำเนินงานแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ในด้านการบริการวิเคราะห์ทดสอบร่วมกันกับหน่วยงานศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ทุกภูมิภาคของประเทศ จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก ตลอดจนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการการวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐาน ผ่านห้องปฏิบัติการและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในประเทศที่ได้รับการยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทำให้ศักยภาพการวิเคราะห์ทดสอบในประเทศเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อรองรับการขยายเป็น Testing Hub ระดับอาเซียนในอนาคต

            ด้าน ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย กล่าวว่า ในส่วนของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันรองรับการให้บริการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นประเภท ได้ดังนี้  1. การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์  2. การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง  3. การให้บริการศูนย์สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์  4. การบริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ  5. การให้บริการไนโตรเจนเหลว น้ำกลั่น น้ำปราศจากไอออน และบริการอื่นๆ เป็นต้น

             ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 045-353079 หรือ เว็บไซต์ https://www.ubu.ac.th/web/sec
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :