มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สภาอาจารย์ ม.อุบลฯ เจ้าภาพการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 24 มกราคม 2565 , 09:40:39     (อ่าน 1,081 ครั้ง)                  วันที่ 22 มกราคม 2565 สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธาน ปอมท. และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กล่าวรายงานโครงการ และเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)               

             โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เป็นองค์กรที่รวมตัวกันของประธานสภาอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพการประชุม ในเดือนมกราคม 2565 ปอมท. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 และประชุมคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2565

 

                ทั้งนี้ ปอมท. เป็นองค์กรทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยในสถาบันต่าง ๆ ขององค์กรสมาชิก ซึ่งสมาชิกของ ปอมท. ส่วนมากมาจากสถาบันเดียวกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กิจกรรมสำคัญของ ปอมท. เช่น การจัดประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ในการนี้ สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนความสัมพันธ์และการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ อีก 28 แห่ง
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :