มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ จัดการอบรมหลักสูตร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 19 มกราคม 2565 , 18:39:08     (อ่าน 1,447 ครั้ง)  กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯจัดการอบรมหลักสูตร

"การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร"

-------------------------------------

          วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมหลักสูตร "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร" ผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา เป็นประธานเปิดกล่าต้อนรับผู้เข้าอบรม พร้อมเข้าร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดนัยรัฐ  ธนบดีธรรมจารี เป็นวิทยากร สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเตรียมพร้อมให้ผู้บริหารในการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลใช้บังคับเต็มรูปแบบ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยสาระสำคัญของการอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้บริหารทราบถึงหลักการและขั้นตอนที่ถูกต้อง ตัวอย่าง และเครื่องมือ รวมถึงแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนทราบหลักการประเมินความพร้อมขององค์กรต่อการจัดการข้อมูลในองค์กรอย่างมีหลักธรรมาภิบาลที่ดีร่วมกัน โดยมีผู้บริหารประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้าสำนักงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และผู้บริหารส่วนงานที่เกี่ยวข้องกว่า 60 คน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมาจารี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำหน้าที่เป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กล่าวว่า ในปัจจุบันข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ได้ปรากฏอยู่แต่ในเพียงแผ่นกระดาษอีกต่อไป ข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ในปัจจุบันถูกจัดเก็บ รวบรวม เผยแพร่ และส่งต่อบนเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นจำนวนมาก การกรอกแบบฟอร์ม การทำธุรกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การสมัครเข้าศึกษาต่อ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ดังนั้น การทำความเข้าใจในหลักการ สาระสำคัญ รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานและการทำงานในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอยู่บนพื้นฐานหลักความยินยอมของเจ้าของข้อมูลเป็นสำคัญนั้น จะส่งผลอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย ที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง มีมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ก็เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลมิให้รั่วไหลหรือถูกเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งภายหลังจากการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารในวันนี้แล้ว ในระยะถัดไป มหาวิทยาลัย จะได้ขยายการฝึกอบรมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ภาพ/ข่าว กองการเจ้าหน้าที่  ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :