มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ โดยงานรับเข้าศึกษา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริหาร และครูแนะแนวการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 17 มกราคม 2565 , 17:27:19     (อ่าน 1,001 ครั้ง)  ม.อุบลฯ โดย งานรับเข้าศึกษา จัด “โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และสร้างเครือข่ายผู้บริหาร และครูแนะแนวการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ครั้งที่ 8

----------------------------------

          งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา จัด “โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริหาร และครูแนะแนวการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม 2564 รูปแบบ Online และ Onsiteณ สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูแนะแนว ผู้แทนสถานศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้แทนสถานศึกษาในภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิยาลัยอุบลราชธานี ตามปฏิทินการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ประจําปีการศึกษา 2565” และ “การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการให้การบริการด้านการเรียน การสอน การแนะแนวการศึกษาต่อของครูแนะแนวและสถานศึกษา” การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเสริมแรงจิตวิทยาเชิงบวกในการแนะแนวการศึกษา” โดย คุณอรุณฉัตร  คุรุวาณิชย์ นักจิตวิทยาเชิงบวก ให้เกียรติเป็นวิทยากร จากนั้น ตัวแทนจาก 11 คณะ/สำนัก/กอง/หน่วยงาน ร่วมพูดคุยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและหลักเกณฑ์ในการรับสมัครวิธีการบริหารจัดการ การแนะแนวการศึกษารวมไปถึงช่องทาง และโอกาสทางการศึกษากับการได้ทำงานของบัณฑิต/หลักสูตรต่าง ๆ ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและระดับคณะ/หลักสูตร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สวัสดิการและทุนกาศึกษา การประกันอุบัติเหตุ และการรักษาพยาบาล ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ห้องเรียนแนะแนวบนโลกใหม่ด้วย Metaverse spatial การบริการทางด้าน IT การจัดสวัสดิการสำหรับนักศึกษา และการบริการหอสมุดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และช่วงท้ายเป็นการตอบข้อซักถามของผู้ร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อความเข้าใจตรงกัน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า สำหรับโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริหาร และครูแนะแนวการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายผู้บริหารและครูแนะแนวการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และในภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและเป็นแกนนำในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในช่วงเวลาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยตามปฏิทินการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565 และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการแนะแนวทางการศึกษาต่อและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารการคัดเลือกระหว่างผู้บริหารและครูแนะแนวการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งการประชุมสัมมนาครั้งนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในส่วนของคณะ/หลักสูตร ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/กลุ่มบุคคลกับเครือข่ายผู้บริหารและครูแนะแนวการศึกษาต่อไป

---------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ งานรับเข้าศึกษา ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :