มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์


โพสต์โดย : ปิยณัฐ สร้อยคำ     วันที่ 16 มกราคม 2565 , 13:49:14     (อ่าน 1,122 ครั้ง)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

 

                ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๒): มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 หลังเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ฉบับลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น ต่อมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี คราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการปิดโรงเรียน หรือสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๑๔๘/๒๕๖๕ เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการชั่วคราว ฉบับลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

                ดังนั้น เพื่อให้การควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับคำสั่งของจังหวัดอุบลราชธานี จึงให้ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไปอีกจนถึงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หลังจากนั้นให้จัดการเรียนการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๑): มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID free Setting)

                ส่วนมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอื่น ๆ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๑): มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID free Setting) โดยเคร่งครัด

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :