มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จับมือภาคีเครือข่าย 25 สถาบันการศึกษา เปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน มุ่งประโยชน์ต่อนักศึกษา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 มกราคม 2565 , 23:54:34     (อ่าน 1,065 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จับมือภาคีเครือข่าย 25 สถาบันการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) เพื่อแสดงประกอบเจตนารมณ์ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ลงนามผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามในฐานะพยานร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธาน ทคบร. และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

          ตามที่ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน  โดยมี อธิการบดี 25 สถาบันการศึกษาสมาชิก ทคบร. เป็นผู้ลงนาม เพื่อดำเนินการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยการเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันและสามารถใช้หน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว ให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาได้ สามารถนำไปอยู่ในระบบคลังหน่วยกิตเก็บสะสมได้ ตามข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและสังคมแก่นิสิต/นักศึกษา ซึ่งมีสถาบันการศึกษา 25 แห่งร่วมลงนาม สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ ประกอบด้วย ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่ ม.ทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.ธรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ม.บูรพา ม.พะเยา ม.มหิดล ม.มหาสารคาม ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.รามคำแหง ม.วลัยลักษณ์ ม.ศิลปากร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.สงขลานครินทร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.เทคโนโลยีสุรนารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ในนามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบไร้พรมแดนของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ จะเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ และเป็นการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยต่างๆได้อย่างคุ้มค่า ขอบคุณ ทคบร.ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายที่ดี และขอแสดงความชื่นชมยินดี อีกครั้งหนึ่งกับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคต

          นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนข้ามสถาบันและรายวิชาที่เปิดรับลงทะเบียนได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php

                                                          เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :