มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 4 มกราคม 2565 , 15:27:32     (อ่าน 1,216 ครั้ง)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

--------------------------------------

ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้วางแผนการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลและตามหลักสากล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน

          ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอประกาศเจตนารมณ์ให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคน ต้องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่แบบไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัดต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  29  ธันวาคม 2564

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :