มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ โชว์ผลงาน...คว้า 4 รางวัลประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา การยางแห่งประเทศไทย


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 16 กันยายน 2564 , 12:11:08     (อ่าน 776 ครั้ง)  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

โชว์ผลงาน...คว้า 4 รางวัล “ประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา” การยางแห่งประเทศไทย

-----------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประกอบด้วยนางสาวบุษยารัตน์  สรรศรี นางสาวภริดา  ปักปิ่น นางสาววรรณภา  แก้วนิล และนางสาวศิริพร  แก่นจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา (ด้านปลายน้ำ) ภายใต้ชื่อผลงาน "เม็ดโฟมจากน้ำยางธรรมชาติ (Memory foam beads from natural rubber latex)" นางสาวดารารัศมี  บุญเลี้ยง นางสาวสุชาดา  จันทร์พวง นางสาวกาญจนา  แสงอ่อน นางสาวเบญจภรณ์  ถุงทรัพย์ และนางสาวพัชริดา  อุปนันท์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา (ด้านปลายน้ำ) ภายใต้ชื่อผลงาน "แผ่นยางคลุมดินปลดปล่อยปุ๊ย" นางสาวกนกวรรณ  คงนิล นางสาวกมลวรรณ  คงนิล นางสาวดารินทร์  จำปารัตน์ นางสาววิภาพร  สระทอง และ นางสาวสุกัญญา  คำมรรค นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา (ด้านปลายน้ำ) ภายใต้ชื่อผลงาน "New gen elascord chair minimal style" นางสาวปราณี  นุ้ยหนู อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ นายกรวิช  แก้วดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ นางสาววลัยภรณ์  แดงบุญเรือง และนางสาวชนธิชา  นามนิวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอาจารย์และนักวิจัย (ด้ายปลายน้ำ) ภายใต้ชื่อผลงาน "เต้านมเทียมจากโฟมยางพาราแบบอัจฉริยะ สำหรับสื่อการสอนทางการแพทย์ (Smart Artificial breast mold from natural rubber foam for medical teaching aids)" จากการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา จัดโดย การยางแห่งประเทศไทย (ในการนำเสนอผลงานแบบออนไลน์)

          นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจจากผลงานและรางวัลของคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” และพร้อมเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” ในโอกาสครบรอบ 31 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-----------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.raot.co.th/ewt_dl_link.php?nid=90051&filename=index