มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่น


โพสต์โดย : นาวินี สุตัญตั้งใจ     วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 , 13:01:04     (อ่าน 1,672 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “Future Trends of Research and Innovation” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 และได้คัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่น เข้ารับรางวัล จำนวน4รางวัล ได้แก่

           1) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่ รศ.ดร.วรศักดิ์  สุขบท คณะวิทยาศาสตร์  มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)  จำนวน 9 เรื่อง

           2) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่ ผศ.ดร. ปิ่นวดี ศรีสุพรรณคณะศิลปศาสตร์ มีผลงานตีพิมพ์ระหว่างปี ค.ศ. 2019-2020 (พ.ศ. 2562-2563) จำนวน 5 เรื่อง (วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 1 เรื่อง วารสารวิชาการระดับชาติ จำนวน 4 เรื่อง)

           3) รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ได้แก่ โครงการ “สระเก็บน้ำในพื้นที่ดินปนทรายที่ป้องกันการรั่วซึมและการกัดเซาะ”  โดย ดร.ฉัตรภูมิ  วิรัตนจันทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานได้รับ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 1001002008 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

           4) “ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่” ได้แก่ โครงการ“การพัฒนาชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”โดย ผศ.จีราพร ทิพย์พิลา ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ ผศ.พัจนภา ธานี ผศ.มินตรา สาระรักษ์ และ อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :