มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ Kick off โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจน แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 , 18:31:04     (อ่าน 1,188 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเวทีเปิดตัว Kick off โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ และแม่นยำ จังหวัดอุบลราชธานี รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ ผู้บริหารโครงการ กล่าวรายงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ผู้บริหารแผนงานโครงการ ร่วมนำเสนอการดำเนินโครงการ  ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปทุมวรราชศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564  

             รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวว่า ในส่วนของ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ และแม่นยำ จังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือของนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ในการดำเนินโครงการ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้วยการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อดำเนินโครงการวิจัยฯ เปิดเวทีเปิดตัว Kick off ในรูปแบบของเสวนาในหัวข้อ “ถักสานพลังอุบลราชธานีขับเคลื่อนการแก้จนไปด้วยกัน” พร้อมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ และระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาความยากจนตลอดจน ตลอดจนแนวทางในการศึกษาและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดอุบลราชธานี

              นับเป็นอีกหนึ่งโครงการวิจัยที่บูรณาการร่วมกันของภาคีเครือข่าย หน่วยงานในส่วนราชการในจังหวัด ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานระดับชาติ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมขยายผลสำรวจช่วยเหลือติดตามคนจนในพื้นที่ ประสานความร่วมมือผ่านการใช้กลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วม ผลักดันให้มีการนำข้อมูลและข้อเสนอจากโครงการไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจน และจัดทำเป็นโครงการพัฒนาระดับพื้นที่ได้ การผลักดันให้มีการนำ Business model ที่ได้มาจากบทเรียนการทำโครงการนำร่องที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของพื้นที่ โดยใช้ทีมทำงานที่สร้างขึ้นเป็นแกนในการขับเคลื่อน เพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างของความสำเร็จ อันจะนำไปสู่การขยายผลต่อไป

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :