มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ก้าวสู่ปีที่ 31 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 , 23:35:13     (อ่าน 1,380 ครั้ง)  ก้าวสู่ปีที่ 31 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”

---------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก้าวสู่ปีที่ 31 แห่งการก่อตั้ง 29 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมความสำเร็จก้าวขึ้นสู่มหาวิทยาลัย อันดับที่ 1 ของประเทศไทยและอาเซียน อันดับที่ 34 ของโลก ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อสังคม (University Impact Rankings) โดย Times Higher Education (THE) ประจำปี 2021 ภาพรวมเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อสังคม อันดับที่ 6 ของประเทศไทย อันดับที่ 17 ของอาเซียน และอันดับที่ 201 – 300 ของโลก ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม ลำดับที่ 2 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานด้านวิชาการและวิจัยโดดเด่น โดย SCImago Institutions Ranking 2021 ภายใต้การบริหารงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมนำพามหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชุน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ 31 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จที่ก้าวขึ้นสู่มหาวิทยาลัย อันดับที่ 1 ของประเทศไทย และอาเซียน อันดับที่ 34 ของโลก ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อสังคม (University Impact Rankings) โดย Times Higher Education (THE) ประจำปี 2021 และในภาพรวมยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อสังคม อันดับที่ 6 ของประเทศไทย อันดับที่ 17 ของอาเซียน และอันดับที่ 201 – 300 ของโลก ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม ลำดับที่ 2 ของประเทศไทย ด้านเคมี อันดับที่ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 9 ของอาเซียน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานด้านวิชาการและวิจัยโดดเด่น โดย SCImago Institutions Ranking 2021 และผลงานดังกล่าว จึงเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยให้ความสำคัญด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนา เพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน จากการมีส่วนร่วมของประชาคมในมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มหรือทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการวางแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบทิศทางตามแผนหรือนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนด้านอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้ง นโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การดำเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกระดับ เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”

          ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก จำนวน 88 หลักสูตร ใน 10 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปะประยุตก์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และได้ผลิตบัณฑิตออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติแล้ว จำนวน 29 รุ่น ตามพันธกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้ปรัชญา “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง” และเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” ต่อไป

---------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :