มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผช.อธิการบดี ม.อุบลฯได้รับพระราชานุญาตบรรยาย เรื่อง นโยบายการต่างประเทศของอินเดียต่ออาเซียน ในงานสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 , 23:11:55     (อ่าน 1,254 ครั้ง)              สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 เรื่อง 54 ปี การก่อตั้ง ‘อาเซียน’ และปฏิกิริยาจากโลกมหาอำนาจ และเพื่อนบ้าน : มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศ และนักวิชาการอาวุโส”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)โอกาสนี้ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับพระราชานุญาตบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นโยบายการต่างประเทศของอินเดียต่ออาเซียน ในระยะเริ่มต้นแห่งการก่อตั้ง (1960-1970) จากมุมมองทางประวัติศาสตร์”ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

            เวลา 08.28 น. วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงร่วมงานสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 และการแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในพระราชดำริฯ ครั้งที่ 4 และทรงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความร่วมมือในอาเซียน”

จากนั้น ทรงร่วมการสัมมนาเรื่อง 54 ปี การก่อตั้ง ‘อาเซียน’ และปฏิกิริยาจากโลกมหาอำนาจ และเพื่อนบ้าน : มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศ และนักวิชาการอาวุโส” โดยมีวิทยากร อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ, ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและอธิบดีกรมอาเซียน
            เวลา 13.14 น. ทรงร่วมฟังการวิจัยหัวข้ออาเซียนในประเทศไทย ตลอดจนบทบาทของไทยในอาเซียนในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การก่อตั้งอาเซียนของนักวิชาการ ในโอกาสนี้ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ อาจารย์ประจำสาชาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้บรรยายในหัวข้อเรื่อง“นโยบายการต่างประเทศของอินเดียต่ออาเซียน ในระยะเริ่มต้นแห่งการก่อตั้ง (1960-1970) จากมุมมองทางประวัติศาสตร์” และรับพระราชทานของที่ระลึกหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
              อนึ่งบทความวิจัยดังกล่าว ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ ประกอบการสัมมนาเรื่อง 54 ปี การก่อตั้ง ‘อาเซียน’และปฏิกิริยาจากโลกมหาอำนาจและเพื่อนบ้าน: มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศและนักวิชาการอาวุโส” บรรณาธิการโดย พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

               ตลอดการสัมมนาในที่ตั้ง ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ได้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

               ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยออสมาเนีย สาธารณรัฐอินเดีย และปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูวส์ สหราชอาณาจักร มีความเชี่ยวชาญด้านการเมืองและนโยบายการต่างประเทศอินเดีย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :