มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
รวมข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 , 11:37:13     (อ่าน 1,268 ครั้ง)  รวมข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 
รวบรวมโดย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
- ข้อกำหนด (ฉบับที่ 24) ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/133/T_0001.PDF
 
- ข้อกำหนด (ฉบับที่ 25) ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0001.PDF
 
- ข้อกำหนด (ฉบับที่ 27) ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/154/T_0001.PDF
 
- ข้อกำหนด (ฉบับที่ 28) ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0001.PDF
 
-คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0006.PDF
 
- ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 15-17 https://drive.google.com/file/d/1k79HNiSKO5yAOQbo2udKIq6r9U3qCZRP/view
 
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2) : แนวทางการรับมือต่อสถานการณ์ในกรณีที่มีการยกระดับความรุนแรงของการระบาด https://drive.google.com/file/d/1e0rO9UxQcEjRHSPhTj30FIhVFjf070XK/view
 
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 7)
https://drive.google.com/file/d/1QIzx-JZR2g_2fBgG9vY0X8yKhsIovcoQ/view
 
- มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 https://drive.google.com/file/d/1yjJsYVdChtJZ_czzPw1FzrPWYreFEJpN/view
 
- แนวทางและแบบขออนุญาตการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://drive.google.com/file/d/1Uj0s_qOY5MKJts-hUnkU_U36ZKeflkkY/view
 
- แนวปฏิบัติของบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
https://drive.google.com/file/d/12YsJvQSmYrtTOMYDFwqhc2klCyOiFPaM/view
 
- แบบขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตจังหวัดอุบลราชธานี https://drive.google.com/file/d/1pIYsvtrOcLp91AkbkG1ZECXlEQRIO_EO/viewSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :