มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 7


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 , 16:02:07     (อ่าน 3,080 ครั้ง)  ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ตราข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) และได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๑๐/๒๕๖๔ ซึ่งได้ปรับพื้นที่สถานการณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี จากพื้นที่ควบคุมไปเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตลอดจนกำหนดมาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็ว

ดังนั้น เพื่อยกระดับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

มาตรการด้านการจัดการเรียนการสอน

ข้อ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้รายวิชาบรรยายทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับรายวิชาปฏิบัติการให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน และอยู่ในดุลยพินิจของคณบดีที่จะพิจารณาอนุญาต โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนคำนึงถึงระยะเวลาที่จะต้องเข้าปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเป็นสำคัญ

ข้อ ๓ การวัดผลและประเมินผลกลางภาค ระหว่างวันที่ ๒-๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการจัดสอบในรูปแบบปกติตามตารางสอบที่ระบุในระบบบริหารการศึกษา (REG) ทั้งนี้ หากผู้สอนประสงค์จะดำเนินการ ให้พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดผลและประเมินผลตามความเหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา และงดการเข้ามาในที่ตั้งเพื่อป้องกันมิให้เกิดการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก โดยปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

ข้อ ๔ การฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาของนักศึกษา ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศกำหนด ทั้งนี้ให้คณบดีพิจารณาปรับเปลี่ยนกำหนดเวลา หรือปรับรูปแบบกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม หรือกำหนดรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะอื่นทดแทน โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ นักศึกษาและผู้ปกครอง ตลอดจนมาตรการควบคุมโรค เป็นสำคัญ

 

มาตรการด้านการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากร

ข้อ ๕ ให้นักศึกษาและบุคลากรงดการเดินทางไปในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศกำหนด

ข้อ ๖ บุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีไปในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้เสนอแบบขออนุญาตเดินทางข้ามเขตจังหวัดพร้อมแสดงเหตุผลและความจำเป็นต่ออธิการบดี ทั้งนี้หากบุคลากรต้องถูกกักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค ให้ถือว่าวันที่ถูกกักตัวเป็นวันลากิจส่วนตัว ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้องให้บุคลากรที่กักตัวตามวรรคหนึ่งปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณามอบหมายงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และเสนอเรื่องต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๗ นักศึกษาและบุคลากรทุกคนที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย ให้บันทึกข้อมูลในระบบบันทึกและประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่เดินทางมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านแอปพลิเคชัน (Web app) “ฮักม.อุบลฯ” (HUG UBU) เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ hugubu.ubu.ac.th

ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงจากแอปพลิเคชันดังกล่าวอยู่ในระดับสูง ให้รายงานตัวต่องานควบคุมโรค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ ต่อ ๗๐๔๘-๕๐ หรือผ่านทาง Official line งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsi เพื่อคัดกรองโรคทุกกรณี ทั้งนี้ ให้นักศึกษาและบุคลากรถือปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด

 

มาตรการด้านการจัดกิจกรรมและอาคารสถานที่

ข้อ ๘ การจัดกิจกรรมที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีการรวมกลุ่ม ตั้งแต่ ๕๐ คน ขึ้นไป ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เลื่อน หรืองดการจัดกิจกรรม หรือใช้รูปแบบออนไลน์ทดแทน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคหากมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องดำเนินการ ให้รองอธิการบดีหรือคณบดีที่กำกับดูแลเสนอแผนปฏิบัติการต่ออธิการบดีเพื่อขออนุมัติ โดยต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๕๐ คน และให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยกำหนดโดยเคร่งครัด

ข้อ ๙ ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรค โดยจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารจัดให้มีการเข้าออกอาคารทางเดียว อนุญาตเฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากเข้าอาคารเท่านั้นจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าออกพื้นที่อาคาร การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้งานร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา การจัดการขยะ การจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา และการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ และจัดให้มีมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัดสูงสุด ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่ายและ T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง

ข้อ ๑๐ ให้นักศึกษาและบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่งดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และนักศึกษา ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณบดี กำชับ ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่งโดยเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :