มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯจัดแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาค หนุนนโยบาย อว.ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 , 10:41:01     (อ่าน 1,325 ครั้ง)                 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร นครชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้านำเสนอผลงาน จำนวน 40 ทีม เพื่อหาตัวแทนทีมชนะเลิศ 5ทีม เข้าแข่งขันในเวทีระดับประเทศต่อไป  ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่  17-18 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา 

                   รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้สามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ และระดมความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  ที่มีโจทย์หรือความต้องการในพื้นที่ เป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมาย โดยให้ผู้ได้รับการจ้างงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เสนอแนวทาง วิธีการที่จะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลที่ปฏิบัติงานอยู่ ผ่านการนำความรู้และเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาไปช่วยดำเนินการและบูรณาการกับชุมชนภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการสร้างและพัฒนาการยกระดับการท่องเที่ยว 2.ด้านการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน เทคโนโลยี ด้านต่างๆ และ 3. ด้านการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การเพิ่มรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน และ 4.ด้านศิลปวัฒนธรรม

                   ในการจัดการแข่งขัน ได้รับความสนใจและความร่วมมือด้วยดีจากสถาบันการศึกษาที่มีพื้นที่ ดำเนินโครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีทีมที่สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 146 ทีม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกทีมที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ รวมถึงมีการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ที่น่าสนใจ ให้เหลือ 40 ทีม เข้ามาทำการแข่งขันรอบตัดสิน ผ่านรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ผลการตัดสิน ทีมชนะเลิศ 5 ทีม ได้แก่ 1.ทีมตำบลเจริญสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2.ทีม U2T โคกกลางทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3.ทีมตะลุยเดิ่นโคกมะม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  4.การสร้างนวัตกรรมจากก้านใบยาสูบสำหรับไล่แมลง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 5. ผการันดูลทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

              นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น ในโอกาสครบรอบ 31 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยยึดมั่นในวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :