มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 2


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 มกราคม 2564 , 09:40:23     (อ่าน 1,008 ครั้ง)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 2 

          เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงออกประกาศกำหนดแนวทางการรับมือต่อสถานการณ์ในกรณีที่มีการยกระดับความรุนแรงของการระบาด หากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่เป็นนักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไว้ดังนี้
 
1. ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการติดต่อประสานงานไปยังโรงพยาบาลที่ให้การดูแลบุคคลผู้ติดเชื้อที่เป็นนักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อยืนยันผลการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประสานงานกับโรงพยาบาลดังกล่าว เพื่อให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างดีที่สุด
 
2. ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลผู้ติดเชื้อได้แก่ นักศึกษา หรือบุคลากร ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวของนักศึกษาหรือบุคลากรนั้น ให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และรับคำแนะนำในการปฏิบัติตนต่อไป
 
3. ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการสอบสวนวงจรการแพร่กระจายเชื้อ
ของบุคคลผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ทราบว่ามีนักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ใด อยู่ในสถานที่เดียวกับบุคคลผู้ติดเชื้อ หากพบนักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเสี่ยง หรือมีอาการที่น่าสงสัยว่ามีโอกาสติดเชื้อ ให้บุคคลดังกล่าวติดต่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อขอรับการตรวจคัดกรองโรค หากผลการสอบสวนโรคพบว่า มีนักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ถูกยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการสัมผัสกับบุคคลผู้ติดเชื้อภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะดูแลรักษานักศึกษาหรือบุคลากรให้ปลอดภัยจนหายจากอาการติดเชื้อ
 
4. มหาวิทยาลัยจะปิดที่ทำการอาคารที่เกี่ยวข้อง ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณสุขทั่วพื้นที่อาคาร โดยให้งดการใช้พื้นที่อาคารดังกล่าว ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่อาคารระหว่างปิดทำการ ทั้งนี้สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารที่ปิดทำการ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณากำหนดรูปแบบการทำงานและมอบหมายงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้คำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ
 
ประกาศ  ณ  วันที่  18  มกราคม  พ.ศ.  2564
 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา )
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1