มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
นักศึกษา ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชน จัดค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 6


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 , 15:18:32     (อ่าน 999 ครั้ง)                     สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ชุมชนจัดกิจกรรมโครงการค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านนาแก ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ในการให้บริการด้านสุขภาพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแก่ชุมชน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย รับเกียรติจาก อาจารย์สุนันทา ครองยุทธ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิด ซึ่งมี นางสาวอมรรัตน์ โฮมแพน และนางสาวอรุณี  จาธุนิน นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยมี อาจารย์ และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 90 คนระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

                  นางสาวอมรรัตน์ โฮมแพน ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน จัดต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 6 โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือกับสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย แบ่งกิจกรรมในด้านต่างๆ อาทิ บริการการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียน ทาสีห้องน้ำ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน กิจกรรมรอบกองไฟการแสดงเล่นเกมส์สนุกสนาน นอกจากนี้ยังร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ทำบุญตักบาตร พิธีบายศรีสู่ขวัญ ระหว่างนักศึกษาและชุมชน โดยนักศึกษาได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน การทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความรักและสามัคคีในหมู่คณะ ขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว โรงเรียนบ้านนาแก ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระเว และประชาชนในชุมชน ที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนการดำเนินโครงการครั้งนี้

                  ด้าน อาจารย์สุนันทา ครองยุทธ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน นับว่าเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะการพัฒนานักศึกษาพยาบาล เพื่อเตรียมก้าวสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ มีจิตอาสาในการบริการประชาชนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง แสดงออกถึง อัตลักษณ์ของนักศึกษา และหล่อหลอมความเป็นพยาบาลวิชาชีพตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ ส่งเสริมให้บัณฑิตพยาบาลที่จบจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นบัณฑิตที่พึงประสงของสังคมต่อไป

                                                                   เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว