มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯจัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Exit Exam นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ก่อนสำเร็จการศึกษา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 , 22:15:07     (อ่าน 2,197 ครั้ง)                 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Exit Exam ประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR กำหนดจัดโครงการจำนวน 9 ครั้ง เริ่มระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาสมัครเข้าสอบผ่านระบบจำนวนกว่า 2,000 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working Knowledge)   โดยให้มีการจัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคน ทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา และกำหนดให้การทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามแบบทดสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ซึ่งเป็นมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ ในปัจจุบันกรอบอ้างอิง CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล ที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา และครอบคลุมองค์ประกอบความสามารถทางภาษาอย่างละเอียด เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่บ่งชี้ว่าใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูดอ่าน เขียนได้ในระดับใด

               โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Exit Exam จึงเป็นการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการจำนวน 9 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2563 มีนักศึกษาสมัครเข้าทดสอบผ่านระบบจำนวนกว่า 2,000 คน ใช้สถานที่สอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผลการสอบสามารถวัดความรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ นำไปสู่การประเมินตนเอง ซึ่งผลการทดสอบนำไปประกอบการจัดการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตให้มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้สำหรับการทำงานของบัณฑิตต่อไป  ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์  ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าว

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว