มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ทีมวิจัยลงพื้นที่โครงการการศึกษาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ตลาดดอนกลาง และตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 29 มกราคม 2563 , 13:19:44     (อ่าน 1,154 ครั้ง)  ทีมวิจัยลงพื้นที่โครงการการศึกษาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี

ณ ตลาดดอนกลาง และตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

-------------------------------

           ทีมวิจัยโครงการการศึกษาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลศึกษาห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อนำมาวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในการจัดทำข้อเสนอแนะให้แก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ เพื่อวางแผนโครงการต่อไป ซึ่งทางทีมวิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าพื้นที่ตลาดดอนกลาง เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 และตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ค้าในตลาดทั้งสองแห่ง ผู้ค้าส่ง และเกษตรกรผู้ผลิตเฉพาะรายที่อยู่ในพื้นที่อุบลราชธานี จำนวน 67 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ค้าในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) จำนวน 47 ราย ตลาดดอนกลาง 20 ราย นำทีมโดย ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ดร.สุภาวดี  หิรัญพงศ์สิน นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และนายฐิติ  ราศีกุล อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนและการเปลี่ยนแปลง ของห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรของตลาดเทศบาลเมืองอุบลราชธานี (ตลาดใหญ่) และตลาดดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด โดยการประเมินศักยภาพและศึกษาเส้นทางของสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเป็นแนวทางในการการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่มีข้อมูลว่าสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ของทั้งสองตลาดเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตหรือแหล่งกระจายสินค้าจากส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยศึกษาและออกแบบการกำหนดและจัดการด้านการผลิตในท้องถิ่น เพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นสามารถผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเสริมหรือทดแทนสินค้าจากภายนอก ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การเริ่มเตรียมเพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ควบคุม ดูแล และจัดการต้นทุนการผลิต และลดต้นทุนการขนส่ง หากเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีหรือใกล้เคียงมีศักยภาพมากพอในการผลิต และสอบถามปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากความบกพร่องของกลไกตลาด การวิเคราะห์นโยบายของรัฐที่มีผลกระทบ ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานในแต่ละขั้นตอนและการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนำไปสู่การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรทุกขั้นตอน

          ทีมวิจัยโครงการการศึกษาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี ต้องขอบคุณคณะผู้บริหาร แม่ค้า และพ่อค้าตลาดดอนกลาง และตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ที่ให้ความร่วมมือกับทีมวิจัยในการให้สัมภาษณ์ด้วยดีเสมอมา และทีมวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ