มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ผู้บริหาร ร.ร.จุฬาภรณฯ มุกดาหาร ขอบคุณอธิการบดี ม.อุบลฯ กับความสำเร็จประชุมวิชาการ TJ-SIF 2019


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 มกราคม 2563 , 15:50:45     (อ่าน 641 ครั้ง)              คณะผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายชาตรี ประดุจชนม์ ผู้อำนวยการ และคณะ เดินทางเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี  ในโอกาสขอบคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและนักศึกษา ร่วมดำเนินงานและเป็นที่ปรึกษาในการประชุมวิชาการ Thailand – Japan Student ICT Fair (TJ-SIF 2019) เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

          ตามที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมวิชาการ Thailand – Japan Student ICT Fair (TJ-SIF 2019) “งานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น” ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และสถาบัน KOSEN รวมทั้งความร่วมมือภาคีเครือข่าย กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น, สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่งทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงตลอดการจัดงาน จัดให้มีเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้าน ICT ของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น โดยมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย และสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนมาก

          ในส่วนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับสำนักงานคณะคณะทำงานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งกำกับดูแลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร ในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TJ-SIF 2019โดยมี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ สนับสนุนบุคลากร และนักศึกษา เป็นคณะทำงาน ดำเนินการประชุมวางแผน  กำหนดรูปแบบการจัดงาน จัดการประชุม พิจารณาบทคัดย่อ นิทรรศการ คณะทำงานห้องนำเสนอผลงาน นำเสนอผลงานวิจัยภาคภาษาอังกฤษ จัดเตรียมกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวิชาการ สรุปและประเมินผลการทำงาน เป็นต้น

 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร - เทอดภูมิ  ทองอินทร์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ