มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯร่วมกับ บ.มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์(ประเทศไทย)จำกัด ลงนามความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 11 มกราคม 2563 , 22:23:29     (อ่าน 758 ครั้ง)                    เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายโนริคาสึ  อิชิคาว่า ประธาน บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายฮิโรยูกิ  ฮาราดะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนนิติบุคคล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา (Co Operative Education หรือ Work integrated Learning: WIL) เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทย และสร้างความเข้มแข็งของประเทศในการแข่งขันในตลาดแรงงาน ระยะเวลา 3 ปี ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 – วันที่ 10 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทุกท่านที่ให้เกียรติกับทางมหาวิทยาลัยในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกทักษะวิชาชีพและประสบการณ์การทำงานในระบบโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามสมรรถนะของหลักสูตรและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะร่วมมือกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน แผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของนักศึกษา ร่วมกันดำเนินการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม เพื่อเสริมความรู้และฝึกปฏิบัติงานอาชีพให้แก่นักศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามโครงการความร่วมมือนี้ สามารถเข้าทำงานกับสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานประกอบการกำหนดได้

               นายโนริคาสึ  อิชิคาว่า ประธาน บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัทจะทำหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดทำแผนการเรียนการสอนและแผนการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตลอดจนการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ตามแผนการรับนักศึกษาปฏิบัติงานแต่ละรุ่น โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมเพื่อเสริมความรู้ และฝึกปฏิบัติงานอาชีพให้แก่นักศึกษา ในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และจัดให้มีผู้นิเทศและอาจารย์ฝึก เพื่อสอนงานฝึกอบรมให้ความรู้ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาตามแผนการเรียนการปฏิบัติงาน และกำกับดูแลให้เกิดความเรียบร้อย เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด และจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำสถานประกอบการ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และควบคุมดูแลความประพฤติ หรือการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบระเบียบวินัยของนักศึกษา ทั้งในสถานประกอบการและนอกพื้นที่สถานประกอบการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยดำเนินการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานและรายวิชาที่นักศึกษานำมาศึกษาในสถานประกอบการระหว่างปฏิบัติงาน และออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานตามหลักสูตรและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการปฏิบัติงานตามหลักสูตร โดยทางบริษัทจะจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการให้แก่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อไป

                                                     ----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว

 เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ภาพ