มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
2นศ.เภสัชฯม.อุบลฯ พัฒนาแอปพลิเคชัน รู้ทัน ท้องเสีย สนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 มกราคม 2563 , 00:16:30     (อ่าน 2,025 ครั้ง)           2 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นศ.ภ.อภิมุข ปิตรัมย์ และ นศ.ภ.อัจฉราพรรณ พรมตา นักศึกษาชั้นปีที่ 5 พัฒนาแอปพลิเคชัน "รู้ทัน ท้องเสีย" ซึ่งสามารถช่วยให้เราประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะได้ด้วยตนเอง "ใช้ง่าย สะดวก สามารถได้รับผลการประเมินรวดเร็วทันที" ร่วมกับคำแนะนำในการดูแลตัวเองต่างๆหลังจากมีอาการท้องเสีย โดยมี รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์, อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล และผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  ทั้งนี้ สามารถโหลดใช้ได้แล้ว ทาง google play (android)และช่องทางเว็บไซต์ https://play.google.com/store/apps/details?id=wb.wombat.rdubu

          นศ.ภ.อภิมุข ปิตรัมย์ กล่าวว่า การพัฒนาแอปพลิเคชัน "รู้ทัน ท้องเสีย"  เป็นการพัฒนาต่อจากความคิดริเริ่มของรุ่นพี่ คือ ภญ.สิริพร สีนิลแท้  ภญ.สุทธิภัทร  ปานรัตน์ และอาจารย์รจเรศ เนตรทอง จากรายวิชาการใช้ยาอย่าสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปีการศึกษา 2560 ซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้เป็นหนึ่งของรายวิชาสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2562 หรืองานวิจัย โดยมีการเก็บข้อมูล การนำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน การจัดทำแอปพลิเคชัน “รู้ทัน ท้องเสีย”ที่ใช้ในการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่ เพื่อให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องและเหมาะสม ร่วมกับเป็นการสนับสนุนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล แอปพลิเคชัน "รู้ทัน ท้องเสีย" สามารถช่วยให้เราประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันมีปัญหาเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น และประกอบกับประชาชนทั่วไปมักมีความเข้าใจว่าถ้าท้องเสียต้องได้รับยาฆ่าเชื้อ แต่ที่จริงแล้วถ้าท้องเสียเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การติดเชื้อ ยาฆ่าเชื้อจะไม่มีความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนได้มีการประเมินอาการเบื้องต้น

         นศ.ภ.อัจฉราพรรณ พรมตา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการใช้งาน หลังจากที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "รู้ทัน ท้องเสีย" ผ่านช่องทาง google play (android) ในแอพ "รู้ทัน ท้องเสีย"  เมื่อเราเข้าสู่ระบบจะมี 4 เมนู หลักให้ใช้งาน ประกอบด้วย เมนูการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะ  เมนูคำแนะนำในการปฏิบัติตัว เมนูข้อเสนอแนะและความพึงพอใจ  และเมนูผู้พัฒนาระบบหรือจัดทำ ซึ่งจากการสอบถามผู้ใช้งานพบว่าข้อมูลมีความถูกต้องรวดเร็วประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะได้ด้วยตนเอง "ใช้ง่าย สะดวก สามารถได้รับผลการประเมินรวดเร็วทันที"

         นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นศ.ภ.อภิมุข ปิตรัมย์ และนศ.ภ.อัจฉราพรรณ พรมตา ที่พัฒนาผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ช่วยในประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น พิจารณาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายจากยาและความเสี่ยงในการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคต

                                                                      เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว