มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
UBU-Roadshow ผู้บริหาร ม.อุบลฯพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 6 มกราคม 2563 , 16:55:43     (อ่าน 628 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม UBU-Roadshow ผู้บริหารสัญจร พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี นำคณะผู้บริหารรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ลงพื้นที่10 คณะ 1 วิทยาลัย เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอนโยบายสภามหาวิทยาลัย สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์และทิศทางของมหาวิทยาลัย กำหนดลงพื้นที่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารคณะ อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

               กิจกรรม UBU-Roadshow นับเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนรับฟังข้อมูลความคิดเห็นจากบุคลากร ตลอดจนการนำเสนอนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย งานวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ บริการวิชาการเพื่อให้เกิดรายได้ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการ  เทคโนโลยีการเรียนการสอนออนไลน์ Digital Literacy รู้เท่าทันโลกดิจิตัลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 9 ด้าน ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

  • ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน ให้มีคุณภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
  • ด้านการพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาไปสู่สากล
  • ด้านการนำองค์ความรู้ สรรถนะที่เรามี ไปบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่อีสานใต้  
  • ด้านการความสำคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล  
  • ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน
  • ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว