มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เดินหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2563


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 มกราคม 2563 , 13:27:06     (อ่าน 912 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2563  สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ทำงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ นำความรู้และความเชี่ยวชาญบริการทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี หัวหน้าสถานศึกษา ครูโรงเรียนเครือข่ายฯ จาก 23 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวารินชำราบ อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

            รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้นำประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นโครงการที่สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ทำงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ โดยนำความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากรและเทคโนโลยีที่ไปให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา บูรณาการการจัดการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนและชุมชน มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาส แก้ไขปัญหา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ การปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความจำเป็นและลักษณะผู้เรียนรวมทั้งบริบทพื้นที่ของสถานศึกษา และสร้างระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงโดยโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีร่วมพัฒนาช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ได้

            ในส่วนของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกิจกรรมสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยเน้นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก โรงเรียนชายขอบ และเพิ่มกิจกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ครอบคลุม และตอบสนองต่อการพัฒนาทั้งผู้เรียนและผู้สอนให้มากขึ้น อีกทั้งมีความประสงค์ที่จะนำผู้มีความรู้ความสามารถของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและโรงเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกำหนดจัด 6 กิจกรรมหลัก  ดังนี้

         - กิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย STEM Education เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

         - กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็ง

         - กิจกรรมสร้างต้นแบบการบริหารจัดการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

         - กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์

         - กิจกรรมพัฒนาสื่อชุดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน

         - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน

          ทั้งนี้ เป้าหมายโครงการมีโรงเรียนที่เข้ากิจกรรมไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน ครูจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน นักเรียนไม่น้อยกว่า 2,900 คน เข้าร่วม และพิจารณาการประเมินโครงการจากผลลัพธ์คะแนน O-Net ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นตัวชี้วัดหลัก เพื่อให้การดำเนินโครงการมีมาตรฐานและคุณภาพตามเป้าประสงค์ของประเทศต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว