มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ ม.อุบลฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 , 21:00:38     (อ่าน 1,330 ครั้ง)                   

             หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับร่วม จากองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (APLAC) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (ILAC) โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานมอบ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับใบรับรองในครั้งนี้ ซึ่งมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองฯ รวม 11 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

               ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ  ผู้จัดการคุณภาพ หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดตั้งขึ้น เพื่อให้การบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำประปา และน้ำดิบ แก่ผู้ประกอบการผลิต และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการผลิตน้ำดื่ม และน้ำแข็ง ที่ได้มาตรฐาน เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งการได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ โดยผลการทดสอบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเป็นที่เชื่อถือได้ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการประกันคุณภาพผลการทดสอบ และมีความสามารถในการจัดการระบบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอตลอดจนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานรับรองเป็นระยะ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินจะเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งใช้ประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทั่วโลก หน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการจะทำการเผยแพร่บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง รวมทั้งข้อมูลเพื่อการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการทดสอบ เป็นการส่งเสริมการบริการของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

                 เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันทางการค้าสูง การดำเนินการธุรกิจ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างมีมาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับสินค้าที่ผ่านวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะน้ำบริโภค และน้ำแข็งในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ที่ผู้บริโภคต้องใช้บริโภคประจำวัน จึงต้องมีความปลอดภัย ไม่พบสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อร่างกาย และไม่เกิดปัญหาต่อสุขภาพตามมา ห้องปฏิบัติการหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) จึงเป็นหน่วยงานที่มีส่วนในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยจากผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานสากล

              ปัจจุบันห้องปฏิบัติการหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำประปา และน้ำดิบ ทั้งด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353644-5 หรือที่เวปไซต์ www.phar.ubu.ac.th

แวว ถนอมวงค์ ผู้จัดการวิชาการด้านกายภาพและเคมี  / ข้อมูล

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว