มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ม.อุบลฯ จัดอบรม ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดลองและห้องปฏิบัติการ สอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 , 15:45:49     (อ่าน 939 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดอบรม ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดลอง

และห้องปฏิบัติการ สอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017

                 ในระหว่างวันพุธที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการอบรม ในหัวข้อ ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดลองและห้องปฏิบัติการ สอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017 ทั้งนี้ รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กล่าวให้การต้อนรับและขอบคุณคณะวิทยากร พร้อมรับมอบของที่ระลึก และผู้ร่วมจัดการอบรม จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

                โดยเพื่อเป็น เสริมสร้างการเข้าใจ ให้ บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานอื่น ๆที่เข้าร่วม ในหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) ข้อกำหนดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านการตรวจสอบและรับรอง อีกทั้งยังเพื่อให้เข้าใจและสามารถตีความข้อกำหนดทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการได้

               ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้ ทั้งจากหน่วยงานถายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก จากหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดลอ้อกฟอร์ด มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทอุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รวม 51 คน