มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ม.อุบลฯ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มสมรรถนะทดสอบความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ด้วยเครื่องมือสากล (ICDL) ให้แก่นักศึกษา 500 คน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 , 15:13:30     (อ่าน 853 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เพิ่มสมรรถนะทดสอบความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ด้วยเครื่องมือสากล (ICDL) ให้แก่นักศึกษา 500 คน

-----------------------------------

          หน่วยรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปี 2562 ระดับ 2 ด้วยเครื่องมือสากล (ICDL) ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 500 คน เข้าร่วมโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) โดยมี นางกุลธรา  มหาดิลกรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้าหน่วยรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นายสุขเดช  ฐิตาภากิตติรัต Project Manager บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ โกลบัล เวนเจอร์ จำกัด พร้อมคณะร่วมสังเกตการณ์การทดสอบสมรรถนะความสามารถการใช้ดิจิทัลครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้าหน่วยรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปี 2562 ระดับ 2 ด้วยเครื่องมือสากล (ICDL)ที่ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นครั้งนี้ ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมากสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้แก่นักศึกษาเต็มจำนวน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ ในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มสมรรถนะสำหรับอาชีพที่มีผลให้บุคคลนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ได้ และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ หน่วยรับรองสมรรถนะฯ ม.อุบลฯ