มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ มองอีสานผ่าน NBT ประชาสัมพันธ์ การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 , 16:06:09     (อ่าน 689 ครั้ง)  คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ มองอีสานผ่าน NBT ประชาสัมพันธ์

การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ----------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี และทีมงานฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศในรายการ “มองอีสานผ่าน NBT” โดยมี ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ร่วมรายการและ นางสาวอมลวรรณ์  จงจำผู้ดำเนินรายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562” ปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณลานกิจกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อนำเสนอผลงานบริการวิชาการแบบองค์รวมของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตรของประเทศ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนการแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของหุ้นส่วนผู้ประกอบการต่าง ๆ รวม ๆ แล้วกว่า 200 ราย มาร่วมกันจัดงานในปีนี้ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป อันจะก่อให้เกิดทักษะในการคิด การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การประกอบอาชีพที่ก้าวหน้ามั่นคงต่อไป นอกจากการบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว ยังเป็นงานที่มีส่วนสำคัญอย่างมากทางเศรษฐกิจ เป็นการกระต้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในระดับท้องถิ่น ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราจำนวนมาก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสวงหาโอกาสต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ และเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร การแสดงเทคโนโลยีที่เหมาะสมเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ สำหรับเกษตรกรให้ได้มาเยี่ยมชม สอบถามข้อมูลจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรงอีกด้วย

          หลังจากเสร็จสิ้นการบันทึกเทปรายการ “มองอีสานผ่าน NBT” เรียบร้อยแล้ว ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ โดยมี นางสาวอมลวรรณ์  จงจำ ผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบกระเช้า ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBTอุบลราชธานี)  

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว