มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 , 15:10:12     (อ่าน 888 ครั้ง)  พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ม.อุบลฯ

          วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์  2562 ณ  ห้องประชุม U 2  โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน แก่ผู้บริหาร และคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ในโอกาส มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน” จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)    พร้อมนี้ คุณชนิกา เหมะพรรณ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ได้กล่าวให้โอวาท  แก่ นักศึกษาทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน  จากนั้น ผู้แทนนักศึกษาทุนการศึกษามูลนิธิทุนสร้างฝัน ได้กล่าวขอบคุณ  คณะผู้บริหารทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน อีกด้วย

          ในโอกาสนี้ ทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณ มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน Create Your Future Foundation เป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนเยาวชนไทยให้มีโอกาสศึกษา เล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต ถือว่าเป็น การบำเพ็ญสาธารณกุศลที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมและประเทศชาติ จึงขอให้นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนจงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ดีเป็นผู้ที่มีความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สมดังเจตนารมณ์ของทุนการศึกษา มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน Create Your Future Foundation ต่อไป