มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ บริการวิชาการด้านเทคโนโลยียางและด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จัดค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 6


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 27 มกราคม 2562 , 00:26:36     (อ่าน 941 ครั้ง)  สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

บริการวิชาการด้านเทคโนโลยียางและด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

จัดค่ายการยาง ม.อุบลฯครั้งที่ 6 3D Rubber and Polymer Learning Camp

---------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพิธีเปิด “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 6” 3D Rubber and Polymer Learning Camp อย่างเป็นทางการ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2562 ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ณ คณะวิทยาลัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยียาง ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2562ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ มีนักเรียนสนใจเข้ารับการอบรมจำนวนมาก โดยมี ดร.ประนอม   แซ่จึง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับ นางสาววิไลวรรณ  เบิกบาน หัวหน้าโครงการค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 6 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 6 เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยียางและด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นภารกิจหลัก 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดค่ายการยางครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการเรียนการสอนและบริการวิชาการเข้าด้วยกัน โดยนักศึกษาทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยียางที่ได้เรียนมา ไปยังน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปน้ำยางและยางแห้งเป็นผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนสอนไม่กี่สถาบันในประเทศไทย และที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง

          นางสาววิไลวรรณ  เบิกบาน หัวหน้าโครงการค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 6 กล่าวว่า สำหรับค่ายการยาง ม.อุบลฯ ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยที่ 3 ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางเป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งการเข้าค่ายการยาง ม.อุบลฯ นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากฐานกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ทั้งจากน้ำยางและยางแห้ง รวมไปถึงการวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของวัสดุด้วยเทคนิคที่ทันสมัย ในวันที่1 Discovery นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับยางและพอลิเมอร์ วันที่2 Design นักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้ไปฝึกกระบวนการคิด วางแผนและประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ ในการทำโปรเจค และวันที่3 Development นักเรียนจะได้ฝึกการนำเสนอผลงาน การตอบคำถามโดยมีอาจารย์จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ทำหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ซึ่งนักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ในอนาคตได้

---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว