มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการสนองนโยบายรัฐ Thailand 4.0 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 21 มกราคม 2562 , 17:24:24     (อ่าน 1,008 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการสนองนโยบายรัฐ Thailand 4.0

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

อบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

-----------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และการประยุกต์ใช้ loTในงาน Smart Homeและการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง loT”  ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมโดย นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร นายธวัชชัย  สลางสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน  นามมั่น หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศให้แก่นักเรียน โดยการสร้างและออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และการประยุกต์ใช้ loTในงาน Smart Homeและการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง loTเพื่อให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์แห่งชาติ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 (เด็กวัยเรียน วัยรุ่น นักศึกษา 5 – 21 ปี) ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร เพื่อให้ก้าวทันในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป

          นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการย่อยที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดศรีสะเกษครั้งนี้ ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของเราได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมาเพิ่มและพัฒนาความรู้ตลอดจนทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนด้านการสร้างและออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เพื่อประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นที่มีให้ใช้ฟรีบนโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ในการสร้าง e-Portfolioเป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี เพื่อสนองนโยบายรัฐ “Thailand 4.0”ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องจาก e-Portfolio เป็นแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดเก็บข้อมูล รูปภาพ ใช้งานง่าย สะดวกในการจัดเก็บ ตลอดจนการจัดการเอกสารต่างๆ สร้างความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน ไม่ต้องลำบากจัดหาหรือซื้อแฟ้มจัดเก็บเอกสาร การเก็บรักษาที่ยุ่งยากเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหาย ผู้ตรวจก็สามารถตรวจแฟ้มสะสมผลงานหรือหลักฐานต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ สำหรับการประยุกต์ใช้ loTในงาน Smart Homeและการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง loT ทีมวิทยากรของเราได้นำเอา KidBright ซึ่งเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่ง โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่งผิด ชุดคำสั่งที่ถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด KidBright ให้ทำงานตามที่โปรแกรมสร้างไว้ เช่น รดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนด หรือเปิด - ปิดไฟตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น ซึ่ง KidBright มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนาคตได้

------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว