หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
อธิการบดี


ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สายตรงอธิการบดี : chutinun.p@ubu.ac.th

รองอธิการบดี


รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ariyaporn.p@ubu.ac.th
รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ
chawalit.t@ubu.ac.th
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
thitidaj.l@ubu.ac.th
ดร.จรวยพร แสนทวีสุข
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
charuayporn.s@ubu.ac.th
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
atthaphong.k@ubu.ac.th
ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
krit.s@ubu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี


นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
napadon.p@ubu.ac.th
ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ
oranuch.p@ubu.ac.th
ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์
piyanat.s@ubu.ac.th
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย
preecha.b@ubu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
nadh.d@ubu.ac.th
ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์
 thanudkij.c@ubu.ac.th

คณบดี


ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
siriporn.j@ubu.ac.th
ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
narinthorn.b@ubu.ac.th
ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
mongkol.p@ubu.ac.th
รศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
surasak.k@ubu.ac.th
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
saksit.s@ubu.ac.th
รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
roongrasamee.b@ubu.ac.th
ผศ.ดร.สงวน ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
sanguan.t@ubu.ac.th
นพ.ประวิ อ่ำพันธ์
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข
pravi.a@ubu.ac.th
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
thitidaj.l@ubu.ac.th
ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี
คณบดีคณะนิติศาสตร์
nitilak.k@ubu.ac.th
ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
titipol.p@ubu.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก


ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
atipong.s@ubu.ac.th
รศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
รก.ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
adun.j@ubu.ac.th
ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
parkpoom.s@ubu.ac.th