เว็บไซต์เดิม    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            " Ubon Ratchathani University "


มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม
A Leading University in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations" กันเกรา "
พรรณไม้ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" UBU Green University "
มหาวิทยาลัยของเรา มหาวิทยาลัยสีเขียว

"มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง

"Green University"

"มหาวิทยาลัยสีเขียว"

00/00

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียงปฏิทินกิจกรรม

Card image cap

11 กรกฎาคม 2565 -
12 กรกฎาคม 2565

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 16

Card image cap

21 ก.ค. 2565 -
22 ก.ค. 2565

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2565 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565